Czym jest Odnowa Charyzmatyczna?

Papież Franciszek mówi o Odnowie, że jest „Strumieniem Łaski”. Odnowa to „strumień” Ducha Świętego – Jego przyjście, Jego interwencja. Duch Święty przychodząc czyni „nowość”. Najpierw w konkretnych osobach, a z ich udziałem w kolejnych osobach oraz  w Kościele i w świecie. Odnowa to jest to co czyni Duch Święty.

Nowość ta jest radykalna – sprawia zmianę człowieka – czyni nas Chrześcijanami. Daje nam nową naturę, która ujawnia się w przemianie naszego serca i życia oraz nowych możliwościach. Ta zmiana jest wynikiem zanurzenia w Duchu Świętym – tzn. chrztu w Duchu Świętym. Jest ono dokonywane w Sakramentach Chrztu i Bierzmowania oraz ożywiane, tak jak zechce Duch Święty, jednak najczęściej poprzez modlitwę o chrzest w Duchu Świętym.

Najbardziej widocznym, zewnętrznym znakiem tej „nowości” – bycia ochrzczonym Duchem Świętym – oraz źródłem owocności posługi chrześcijan, są szczególne dary, którymi Duch Święty, w sposób całkowicie wolny i bez jakiejkolwiek zasługi, obdarza konkretnych chrześcijan (kogo chce i jak chce), aby służyli nimi dla budowania Kościoła. Są to charyzmaty. Każdy chrześcijanin ma charyzmat – „każdy jest obdarowany przez Boga inaczej” (1 kor 7, 7a).

Duch Święty, we współdziałaniu z konkretnymi osobami, obdarzonymi przez Ducha Świętego darami charyzmatycznymi, dokonuje odnowy każdego kto zechce. Osoby te współtworzą różne Ruchy, Szkoły Nowej Ewangelizacji i inne „miejsca” w Kościele, w których służą charyzmatami dla budowania Kościoła.

Odnowa, którą czyni Duch Święty w konkretnych osobach, w Kościele i świecie jest charyzmatyczna ponieważ dokonuje się poprzez posługę charyzmatami.

Misją odnowy charyzmatycznej jest dzielenie się z braćmi i siostrami w Kościele łaską chrztu w Duchu Świętym. Do tego wezwał Odnowę Papież Franciszek. Papież przemawiając do Odnowy Charyzmatycznej na Stadionie Olimpijskim w Rzymie w 2014 r., powiedział: „Oczekuję od Was, że podzielicie się ze wszystkimi w Kościele łaską chrztu w Duchu Świętym.”

Przyjęcie daru ożywienia Sakramentów Chrztu i Bierzmowania poprzez przyjęcie modlitwy o chrzest w Duchu Świętym przez braci chrześcijan sprawia min., że odnajdują swój charyzmat, by nim służyć dla budowania Kościoła.

Modlitwą o chrzest w Duchu Świętym służą min.

  • Szkoły Nowej Ewangelizacji – w ramach prowadzonych przez siebie kursów
  • Alpha – gdzie modlitwa o taki chrzest jest jednym z elementów tego dzieła
  • Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym –  które w tym celu prowadzą szczególnie Seminaria Wiary (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy)

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym będzie prowadzona także podczas spotkania Jubileuszowego 17 czerwca

Zobacz program